Go to main contents

Niềm tin

Doosan Credo là triết lý của chúng ta trong 100 năm phát triển tiếp theo.

Khát vọng & Giá trị cốt lõi

Cương lĩnh Doosan là một tập hợp các nguyên tắc thể hiện các triết lý và cách thức kinh doanh duy nhật của chúng ta. Những nguyên tắc này chính là nên tảng thành công của Doosan trong những thế kỉ vừa qua. Cương lĩnh Doosan bao gồm Khát vọng Doosan và Giá trị cốt lõi.

Chiến lược

Chiến lược của Doosan dựa trên nguyên tắc 2G – Sự phát triển của kinh doanh chính là sự phát triển của Con người. Nguyên tắc 2G là một phạm vi đạo đức để con người phát triển kinh doanh, điều này theo thứ tự sẽ tạo cơ hội cho nhân viên của chúng ta thăng chức. Doosan tin rằng những thành công không ngừng chỉ có thể đến với những con người này.

Con người

Con người Doosan là những người luôn khắc cốt ghi Cương lĩnh Doosan và vận dụng những đặc tính của Doosan ở mọi nơi mà họ hoạt động.

Check back soon for new video contents
Download
Close