Go to main contents

Thương hiệu

Building your tomorrow today

Xây dựng tương lai của ban từ ngay hôm nay“Cam kết với con người” là cốt lõi Thương hiệu của Doosan. Doosan khẳng định Thương hiệu của mình bằng việc cung cấp thiết bị cho nhân loại và cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Lịch sử

Tìm ra câu chuyện ẩn sau những giá trị mà Doosan đang theo đuổi và thông điệp mà Doosan muốn gửi tới trong quá trình Doosan phát triển thành một tập đoàn toàn cầu thực sự.

Chú thích

Thương hiệu thể hiện cho những phương pháp mà Doosan khai thác để truyền tải, bao gồm logo, sự đồng nhất, khẩu hiệu và hoạt động truyền thông.

Check back soon for new video contents
Download
Close