Go to main contents

Thông báo pháp lý

Hạn chế sử dụng

Bằng việc kết nối, truy cập hay sử dụng website của Doosan Vina Hải Phòng, bạn nhận thức được rằng bạn đã đọc và nắm rõ các điều khoản của thông báo pháp lý này, các điều khoản sử dụng và các chính sách riêng tư (các điều khoản và điều kiện), bạn chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này và tuân theo tất cả các luật, các quy định được áp dụng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong Website này thì bạn hãy thôi sữ dụng Website. Doosan Vina Hải Phòng có thể, không cần thông báo trước, sửa đổi và cập nhật thông tin có trong Website.

Website này và tất cả các thông tin không được phép sao chép, tái bản, tải lên, thông báo, truyền phát hoặc sử dụng cho các công việc phát sinh mà không được sự đồng ý, chấp nhận trước bằng văn bản của Doosan Vina Hải Phòng cho phép bạn có quyền (không hạn chế, không chuyển nhượng và giới hạn) kết nối và sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh, files, đường dẫn, mã nguồn và các thông tin khác có trong Website (…), chỉ sử dụng cho máy tính và mục đính cá nhân, phi lợi nhuận. Sự cho phép này là điều kiện để bạn giữ lại tất cả bản quyền và quyền sở hữu có trong các tài liệu được tải xuống, không sửa đổi nội dụng của các tài liệu, và không được chuyển giao các tài liệu cho bất kì người nào khác trừ khi bạn thông báo cho họ và họ đồng ý chấp nhận các nghĩa vụ phát sinh.

Website này và các tài liệu của nó ở đây đã được đăng ký bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước, và bạn đồng ý ngăn chặn việc sao chép trái phép các tài liệu. Nếu bạn vi phạm việc tuân theo các điều khoản và điều kiện của Website này thì bạn sẽ bị đình chỉ tự động các quyền mà bạn đã được cho phép, mà không cần thông báo trước, và bạn phải ngay lập tức hủy toàn bộ tất cả các bản sao tài liệu đã tải xuống trọng phạm vi sở hữu hoặc kiểm soát. Trừ trường hợp quy định rõ ràng ở đây, Doosan Vina Hải Phòng không cho phép bạn bất kỳ quyền rõ ràng hay hàm ý nào dưới bất kì bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hay thông tin bí mật thương mại.

Từ chối trách nhiệm

Các tài liệu có thể chứa các lỗi không chính xác và lỗi đánh máy. Doosan Vina Hải Phòng không bảo đảm sự chính xác và đầy đủ của các tài liệu hoặc độ tin cậy của các thông báo, quan điểm, báo cáo hoặc các thông tin khác được trình bày hoặc phân bổ qua Website. Bạn nhận thức được rằng bất kỳ sự phụ thuộc nào của bạn vào các tài liệu nêu trên sẽ thuộc rủi ro của riêng mình bạn. Doosan Vina Hải Phòng có quyền, theo hướng riêng của mình, để sửa chữa bất kỳ lỗi hay thiếu sót trong bất kỳ phần nào của Website, và Doosan Vina Hải Phòng có thể thực hiện các thay đổi khác đối với Website và các tài liệu bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Giới hạn thiệt hại

Các thiệt hại khác ( bao gồm, không giới hạn, thiệt hại về lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, thất lạc về thông tin và các chương trình, hoặc dữ liệu khác trong hệ thống lưu trữ dữ liệu) liên quan tới việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, các nội dụng, các tài liệu và các chức năng của Website hay bất kì Website liên kết khác, ngay cả khi Doosan Vina Hải Phòng được thông báo rõ ràng về khả năng của các thiệt hai này.

Doosan Vina Hải Phòng

Doosan Vina Hải Phòng không phải là một thực thể pháp lý, và mỗi công ty nằm trong Doosan Vina Hải Phòng là một thực thể pháp lý. Vì vậy, không công ty nào nằm trong Doosan Vina Hải Phòng có thể cung cấp hoặc chấp nhận dịch vụ thay cho công ty khác, và không công ty nào trong Doosan Vina Hải Phòng đại diện trách nhiệm pháp lý cho công ty khác trừ phi có sự đồng ý đặc biệt bằng văn bản để gánh vác các trách nhiệm này. Bạn đồng ý rằng không có gì trong Website này thiết lập mối liên hệ hoặc liên quan pháp lý nào giữa bất kì công ty trong Doosan Vina Hải Phòng khiến cho họ liên đới trách nhiệm.

Check back soon for new video contents
Download
Close