Go to main contents

Thông báo pháp lý

Hãy đọc kỹ các Điều khoản sử dụng trước khi sử dụng Website (www.doosanvinahaiphong.com). Website này được cung cấp bởi Doosan Vina Hải Phòng, và chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích thông tin.

Giới hạn sử dụng

Doosan Vina Hải Phòng cho phép bạn quyền không hạn chế, không chuyển nhượng và giới hạn truy cập và sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh, files, đường dẫn, mã nguồn và các thông tin khác có trong Website (…). Quyền giới hạn này cho phép bạn xem và tải xuống các tài liệu từ Website cho các mục đích các nhân và phi lợi nhuận, và không được thay đổi tiêu đề của các tài liệu hoặc các bản sao.

Bạn phải:
  1. 1. Giữ lại, trên tất cả các bản sao tài liệu tải về, tất cả các quyền tác giả và các quyền sở hữu khác có trong tài liệu.
  2. 2. Không chỉnh sửa tài liệu theo bất cứ cách nào hoặc sao chép lại hoặc hiển thị, trình bày, phát tán công khai hoặc sử dụng chúng cho bất cứ mục đích công khai hoặc thương mại
  3. 3. Không chuyển nhượng các tài liệu cho bất kì người nào khác trừ phi bạn đưa cho họ thông báo về, và họ đồng ý chấp thuận, những nghĩa vụ phát sinh theo những điều khoản này hoặc điều khoản và điều kiện khác có trong Website.

Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hạn chế được bổ sung trên Website khi nó được cập nhật theo thời gian. Website này và các tài liệu của nó ở đây đã được đăng ký bản quyền và được bảo vệ bởi luật bản quyền trên toàn thế giới và các điều khoản hiệp ước, và bạn đồng ý ngăn chặn việc sao chép trái phép các tài liệu. Nếu bạn vi phạm việc tuân theo các điều khoản và điều kiện của Website này thì bạn sẽ bị đình chỉ tự động các quyền mà bạn đã được cho phép, mà không cần thông báo trước, và bạn phải ngay lập tức hủy toàn bộ tất cả các bản sao tài liệu đã tải xuống trọng phạm vi sở hữu hoặc kiểm soát. Trừ trường hợp quy định rõ ràng ở đây, Doosan Vina Hải Phòng không cho phép bạn bất kỳ quyền rõ ràng hay hàm ý nào dưới bất kì bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền hay thông tin bí mật thương mại.

Đường dẫn tới Website bên thứ ba

Doosan Vina Hải Phòng có thể cung cấp, trên Website, đường dẫn tới các Website của các đối tượng khác, và nếu bạn sử dụng những Website này, bạn sẽ rời khỏi Website của chúng tôi. Doosan Vina Hải Phòng không đảm bảo độ tin cậy của các Website của các bên thứ ba được liên kết trong Website chúng tôi, và không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc sử dụng các Website đó.

Các liên kết ngoài tới Website

Tất cả các đường dẫn tới Website phải được phê duyệt bằng văn bản của Doosan Vina Hải Phòng, trừ trường hợp sự phê duyệt là không cần thiết khi: (i) đường dẫn chỉ là ký tự chứa duy nhất tên của “Doosan Vina Hải Phòng”, (ii) đường dẫn chỉ dẫn tới www.doosanvinahaiphong.com và không tới các trang khác; (iii) the link, khi được kick hoạt bởi một người sử dụng, hiển thị một trang toàn màn hình với một cửa sổ trình duyệt có khả năng hoạt động và điều hướng đầy đủ và không nằm trong một khung hình của Website liên kết, và (iv) hình thức, vị trí, và các khía cạnh khác của đường dẫn không những có thể tạo ra sự xuất hiện sai lệch của một thực thể mà bản thân hoặc các sản phẩm của nó được liên kết hoặc được tài trợ bới Doosan Vina Hải Phòng mà còn có thể gây ra thiệt hại hoặc làm giảm bớt sự thiện trí liên quan tới tên tuổi cũng như thương hiệu của Doosan Vina Hải Phòng hoặc các công ty con. Bạn đồng ý rằng Doosan Vina Hải Phòng, có thể, bất kì lúc nào, theo hướng của mình, chấm dứt việc cho phép đường dẫn tới Website, và trong trường hợp này, bạn đồng ý với việc loại bỏ ngay lập tức toàn bộ các đường dẫn tới Website và ngừng sử dụng bất kì thương hiệu nào của Doosan Vina Hải Phòng.

Thông tin người dùng cung cấp

Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho Doosan Vina Hải Phòng thông qua Website này được bảo vệ bằng chính sách bảo mật liên kết với Website, và bạn không nên gửi bất kì thông tin mật hoặc độc quyền nào khác tới Doosan Vina Hải Phòng thông qua Website này. Bạn đồng ý rằng bất kì thông tin hoặc tài liệu nào bạn cung cấp cho Doosan Vina Hải Phòng mà không phải theo yêu cầu đặc biệt của chúng tôi thì sẽ không được coi như là bí mật hoặc độc quyền sở hữu. Bằng việc cung cấp bất kì thông tin hoặc tài liệu này tới Doosan Vina Hải Phòng, bạn bằng lòng cho phép Doosan Vina Hải Phòng không hạn chế và không phải trả tiền bản quyền trong việc sử dụng, sao chép, trình bày, sử dụng công khai, chuyển giao và phân tán thông tin cũng như các tài liệu này, và bạn cũng đồng ý rằng Doosan Vina Hải Phòng được phép sử dụng miễn phí các ý tưởng, khái niệm hoặc bí quyết mà bạn cung cấp cho Doosan Vina Hải Phòng. Bạn không được cung cấp bất kì thông tin hoặc tài liệu nào tới Doosan Vina Hải Phòng nếu nó làm tổn hại danh dự, có ý đe dọa, tục tĩu, quấy rối, hoặc trái pháp luật, hoặc các thông tin và tài liệu này kết hợp với tài liệu độc quyền của người khác.

Sự thu thập email

Chúng tôi từ chối bất kì nỗ lực nào từ bên thứ ba nhằm giành được quyền truy cập vào các địa chỉ email được liệt kê trong Website bằng việc sử dụng chương trình thu thập địa chỉ email và/ hoặc các phần mềm tương tự khác mà không cần được chấp nhận trước.

Luật pháp địa phương

Doosan Vina Hải Phòng kiểm soát và hoạt động Website này từ trụ sở chính ở Rumania. Nếu bạn sử dụng Website này ngoài lãnh thổ Rumania, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn việc tuân thủ các luật pháp địa phương của các quốc gia khác được áp dụng liên quan tới các tài liệu và nội dung của bên thứ ba.

Những thay đổi

Doosan Vina Hải Phòng có quyền, theo hướng riêng của mình, thay đổi, sửa đổi, thêm vào hoặc xóa bỏ bất kì phần nào của các Điều khoản này toàn bộ hay từng phần, bất kì lúc nào. Những thay đổi của các điều khoản này sẽ có hiệu lực khi thông báo thay đổi được đưa lên Website. Việc bạn tiếp tục sử dung Website sau khi có bất kì thay đổi nào về các điều khoản đã được đưa lên Website được xem như là sự chấp thuận về các thay đổi này.

Doosan Vina Hải Phòng có thể chấm dứt, thay đổi, đình chỉ, hoặc ngưng bất kì mặt nào Website của Doosan Vina Hải Phòng, bao gồm các tính năng có sẵn của Website, bất kì lúc nào. Doosan Vina Hải Phòng cũng có thể áp đặt các giới hạn cho các tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế việc bạn truy cập vào từng phần hoặc toàn bộ Website mà không cần thông báo cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý. Doosan Vina Hải Phòng có thể chấm dứt sự cho phép, các quyền và chứng nhận nêu trên, và khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ phải ngay lập tức hủy toàn bộ các tài liệu.

Các điều khoản sẽ có hiệu lực từ ngày 31,07,2010

Nếu có bất kì thắc mắc cũng như ý kiến, liên lạc với chúng tôi theo đường link bên dưới: Liên hệ với chúng tôi

Check back soon for new video contents
Download
Close